top of page

Uddannelsen

Indhold

Uddannelsen indeholder over 800 lærerstyrede undervisningstimer over 4 år og 6 måneder. Gennem øvelser, teori, mesterlærer, forelæsninger og egen træning opnår den studerende færdighed som terapeut for individuelle klienter, for par og for grupper. Den studerende trænes ligeledes i arbejdet som supervisor og coach for bestemte fagpersoner og grupper.

 

Uddannelsen er opbygget med fire årsmoduler, 8 familiegruppemøder, 50 timers individuel terapi, 50 timers supervision, internat og eksamen.

 

Hvert modul indeholder 10 weekender.

Undervisningen starter lørdag kl. 10 til kl. 18, og søndag fra kl. 10 til kl.17.

Hver weekend vil have et tema i relation til det overordnede modultema.

 

Familiegrupper

I løbet af de to første år mødes de studerende i familiegrupper i alt 8 gange fra lørdag kl. 10 til søndag kl.17. Et medlem af fakultetet deltager i mindst et af gruppens møder.

 

Terapi

I løbet af de to første år skal den studerende have 50 timers terapi. 25 timer hos en mandlig terapeut og 25 timer hos en kvindelig terapeut. Fakultetet skal godkende terapeuten.

 

Supervision

I løbet af de sidste 2 1/2 år skal den studerende gennemfører 50 timers supervision hos en af fakultetet godkendt terapeut. Supervision kan gennemføres i gruppe på maksimalt 6 personer.

 

Studieordning

1. års modul: Din personlige udvikling

Gestaltterapiens grundbegreber gennemgås i teori og praktiske øvelser. Den enkelte studerende er i centrum med egne oplevelser. Fokus er træning i kursistens kontaktevne, opmærksomhed og ansvarlighed. Forsvarsmekanismer, psykodrama og drømmearbejde indgår i modulet. Øvelser i plenum, terapi foran gruppen - mesterlære. Den studerende skriver sin  familiehistorie på max. 5 sider i løbet af de første 3 måneder. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, der med udgangspunkt i familiehistorien inddrager relevant gestaltterapeutisk teori. Opgaven er på mellem 5 og 8 sider og opgaven evalueres af fakultetet. Det er en forudsætning for start på 2. år, at opgaven er afleveret inden den fastsatte tidsfrist, og at den studerende har en mødeprocent på minimum 80%.

 

Teori:

Perls, Goodman og Hefferline' s "Grundbog i gestaltterapi" forventes læst og øvelserne indgår i familiegruppernes arbejde.

 

2. års modul: Dig og din relation til omverden

Med fokus på den studerendes personlige udvikling og tilegnelse af relevant teori arbejdes med gruppeprocesser, konflikthåndtering, drømme, skam og skyld, kropsarbejde og positiv reformulering.

Den studerende får lejlighed til at arbejde med andre studerende som terapeut under supervision.

 

Teori:

Gestaltterapiens værdigrundlag, teorigrundlag og metode bliver forelæst og sat ind i en relevant sammenhæng gennem øvelser og terapi foran gruppen.

Hanne Hostrups "Gestaltterapi" forventes læst. Yderligere litteratur aftales med holdet.

 

Eksamen efter 2. år

 - individuelt eller i gruppe på maksimum 3.

Efter gennemført 2. års modul med en mødeprocent på minimum  80% foretages en mundtlig og skriftlig eksamen. Den skriftlige eksamen er en opgave på min. 5 sider og max. 8 sider ved individuel eksamen og min. 10 sider og max. 15 sider ved gruppeeksamen. (2.100 anslag pr. side) Tema for den skriftlige eksamen aftales med den enkelte studerende eller med gruppen. Relevant litteraturliste udarbejdes i fællesskab med fakultet og den studerende/gruppe.

Opgaven afleveres i 4 eksemplarer til fakultetet. Teori og praksis integreres i eksamensforløbet.

Bedømmelsen er individuel, og man skal ved gruppeeksamen kunne redegøre for egne afsnit af opgaven i særdeleshed og for den samlede opgaven i almindelighed. Bedømmes den skriftlige opgave "ikke-bestået", kan den studerende ikke gå til den mundtlige eksamen. Efter aftale med fakultetet kan den studerende skrive en ny opgave inden 1. måneder efter starten af 3. års modul.

Bedømmes den mundtlige eksamen "ikke-bestået", kan den studerende gå til en ny mundtlig eksamen inde 1. måned i starten af 3. års modul.

 

3. års modul: Din terapeutiske træning

Hovedvægten lægges nu på praktisk træning under supervision.

Den enkelte studerende skal endvidere holde en forelæsning over et selvvalgt teoretisk emne relevant for gestaltterapien. Forelæsningen skal belyse teori i relation til praktisk erfaring og gestaltterapiens stærke og svage sider. Etik og moral i psykoterapi forelæses med relevante eksempler fra praksis.

Den studerende må nu arbejde med egne klienter under supervision samt træning under supervision i at arbejde med par og med grupper.

 

Litteratur:

Fritz Perls: "Ego Hunger and Agression".

Jørgen Groth "Drømmearbejde".

Hanne Hostrup: "Kærestebilleder". "tæft, trit og retning". "Supervision".

Inger Mannerstråle m fl. "Gestaltterapi på svenska".

Jan Andersen (red.): "Tillid og nærværd. Etik og menneskesyn i terapi."

Lars Sørensen: "Særpræg Særhed Sygdom". "Smertegrænsen"

Glen O. Gabbard & Sallye M. Wilkinson : "Borderline Behandling og om overføring og modoverføring"

Yderligere litteraturliste aftales med holdet.

 

4. års modul er på 1  1/2 år: Sådan bliver jeg en god terapeut, supervisor og coach.

Fokus er nu på det fremtidige arbejde som terapeut og supervisor.

Den enkelte studerende trænes i lederskab af grupper, trænes i parterapi og i individuel terapi - alt sammen under supervision.

De terapeutiske øvelser fra de første år af uddannelsen repeteres under lederskab af den enkelte studerende. De studerende må selv medbringe klienter, par og grupper til træning.

Efter hver øvelse eller terapi gennemgår den studerende foran gruppen sin egen proces og teorien bag terapien. Gruppen giver feedback. I de sidse 6 måneder af modulet indgår træning i coach funktionen.

 

Internat lægges i dette modul.

Internatets indhold tilrettelægges sammen med holdet.

 

Under forudsætning af en mødeprocent på minimum 80 % afsluttes uddannelsen med en skriftlig opgave, en mundtlig eksamen og en klinisk prøve.

Den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen kan gennemføres som gruppeeksamen med maksimalt 3 deltagere.

 

Den skriftlige opgave

Opgavens problemformulering skal godkendes af fakultetet, og skal ligge indenfor de teoretiske områder, der dækkes af læseplanerne.

Tidsfrist for rettidig aflevering af opgave fastsættes samlet for hele holdet.

Den skriftlige opgave: Individuelt min. 8 sider max. 12 sider. Som gruppe min. 15 sider og max. 25 sider. (2.100 anslag pr. side)

Opgaven bedømmes "Bestået" eller " Ikke-bestået"

Det er en forudsætning, at den skriftlige eksamensopgave bedømmes "Bestået" for at gå til den mundtlige eksamen.

Den skriftlige opgave afleveres i 4 eksemplarer til fakultetet.

 

Den mundtlige eksamen

Eksaminationen tager sit udgangspunkt i den skriftlige opgave og den vedlagte litteraturliste.

Eksamination foretages individuelt eller af gruppen.

Bedømmelsen af den mundtlige eksamen er individuel.

 

Den kliniske prøve er en terapisession med fremmed klient af 45 minutters varighed.

Bedømmelsen er "Bestået" eller "Ikke-bestået".

 

Ekstern censor foretager den endelige vurdering af opgave, mundtlig eksamen og den kliniske prøve.

 

Ved bedømmelsen "Bestået" i alle tre eksamener udstedes et certifikat for gennemført uddannelse og bestået afsluttende prøver. Certifikatet udtrykker, at instituttet finder pågældende kvalificeret til at udføre psykoterapi for individuelle klienter, for par og i grupper. Endvidere at pågældende er kvalificeret til at yde supervision og coachfunktion for individuelle klienter og for grupper.

 

Ved bedømmelsen "Ikke-bestået" af skriftlig opgave eller den mundtlige eksamen får den studerende mulighed for at skrive en ny opgave og få en mundtlig eksamen. Opgaven skal udarbejdes alene af den studerende. Den studerende skal ved en reeksamination betale igen 1000 kr.

Ved fornyet bedømmelse "Ikke-bestået" får den studerende et diplom for gennemført uddannelse. Der er ikke mulighed for reeksamination.

 

Såfremt den studerende ikke består den kliniske prøve, kan en ny prøve gennemføres efter 3 måneders supervision med 20 timer i alt.

Reeksamination koster 500 kr.  Den studerende betaler supervision direkte til supervisor.

 

Timefordeling på uddannelsen:

Weekend:

Lørdag fra kl. 10 til kl. 18.

Søndag fra kl. 10 til kl. 17.

I alt 44 gange.

 

Familiegruppe:

Lørdag fra kl. 10 til kl.17

Søndag fra kl. 10 til kl.17.

I alt 8 gange.

 

Internat:

Torsdag fra kl. 10 til søndag kl. 17.  

1. gang.

 

Individuel terapi 50 timer.

Supervision 50 timer.

 

Undervisning med terapeuter er over 800 timer i løbet af 4 år og 6 måneder.

Der tages forbehold overfor ændringer i studieordningen.

Ændringer vil blive drøftet med holdet inden gennemførelse.

Ændringer under overvejelse : En dags teori seminar en gang om året.

1.år

personlig udvikling

Første år ligger fokus på din personlige udvikling og en dybdegående forståelse for gestaltterapiens grundlag og metode

Shadow

2.år

relationen til omverdenen

På andet år dykker vi dybere ned i teori og praksis med fokus på personlige udvikling, gruppeprocesser, konflikthåndtering, drømme, skam, skyld, kropsarbejde og positiv reformulering. Den terapeutiske træning påbegyndes i trygge rammer med medstuderende og undervisere

Shadow on Concrete Wall

3.år

terapeutisk træning

Fokus på din træning som terapeut

4.år

Psykoterapeut, coach & supervisor

Fokus på det fremtidige arbejde og træning som terapeut, coach og supervisor

bottom of page