top of page

Etiske regler

Nedenstående regler gælder for alle, der arbejder på instituttet med undervisning, supervision, terapi og gruppeprocesser.

 

Alle, der arbejder på instituttet, forventes at udvise en loyal og respektfuld adfærd i relation til instituttets aktiviteter og værdigrundlag.

 

Alle der arbejder på instituttet er forpligtet til at videreuddanne sig indenfor sit arbejdsområde, og er forpligtet til at modtage supervision, samt til at gå i terapi efter behov.

 

Ingen lærer eller terapeut må bringe sig i et afhængighedsforhold til en studerende eller en klient.

Der må ikke bestå nogen form for seksuel relation mellem en lærer/terapeut og en studerende/klient.

 

Der består en ubetinget tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapi og/eller uddannelse. Videregivelse af sådanne oplysninger må kun finde sted efter udtrykkelig samtykke, eller hvor det ifølge lov er påkrævet.

Opbevares oplysninger om personlige forhold må dette ske i aflåst skab.

 

Tavshedspligten er tidsubegrænset.

 

En lærer/terapeut forventes i sin adfærd at optræde respektfuldt og støttende i relation til sin elev/klients udvikling.

Hensynet til klienten/elevens interesser må i visse tilfælde have fortrin for de personlige interesser, der gælder for terapeut/lærer.

 

Den terapeutiske undervisningsproces stiller krav til:

- den studerende om at pågældende lærer sig selv at kende 

- læreren om at være teoretisk velfunderet, autentisk og til at bruge sig selv som værktøj.

Levevis, der forhindre eller vanskeliggøre denne proces, kan medføre, at den pågældende studerende pålægges at afbryde uddannelsen, og at arbejde i en personlig terapi med de forhold, der forhindre eller vanskeliggøre denne proces. Drejer det sig om en lærer/terapeut kan denne for egen regning pålægges at gå i terapi og/supervision. Ansættelsesforholdet kan suspenderes i perioden med terapi/supervision. Der udbetales ikke honorar/løn i suspensionsperioden.

Afvises pålæg om terapi og/eller supervision bringes ansættelsesforholdet til ophør uden yderligere varsel.

 

Såfremt en lærer vurderer, at en studerende ikke er i stand til at gennemføre uddannelsen uden at tage skade på sin personlige udvikling, eller at der er nærliggende risiko for skade, skal dette omgående meddeles til instituttets ledelse, der afgør om pågældende skal løses fra sin kontrakt. Der skal i øvrigt træffes beslutning om, hvilke tilbud instituttet skal bistå med til støtte for pågældende. Lærerkollegiet inddrages i overvejelserne.

 

De etiske principper, der udtrykkes i henholdsvis Dansk Psykolog Forening, Psykoterapeut Foreningen og EAP vedrørende kontakten mellem klient og terapeut gælder som udgangspunkt også mellem lærer/terapeut og studerende/klient på instituttet.

 

Klager over en terapeut eller lærers uetiske adfærd indgives til instituttets leder.

Klager skal have en retlig adkomst til at fremsætte klagen.

Klagen skal være skriftlig begrundet.

Instituttets leder nedsætter et ad hoc udvalg, der behandler klagen.

Udvalget består af en lærer/terapeut, en studerende og instituttets leder.

Udvalget forelægger klagen for den indklagede terapeut eller lærer, der besvarer klagen skriftlig eller mundtlig.

Udvalget gennemarbejder herefter klagen, og har herefter følgende reaktionsmuligheder:

A. Klagen afvises som åbenlys ubegrundet.

B. De involverede parter indkaldes til mægling med henblik på at forliges.

C. Den indklagede får en påtale.

D. Den indklagede får en påtale med pålæg om at gå i supervision.

E.  Den indklagede får en påtale med pålæg om at gå i terapi..

F.  Den indklagede suspenderes og pålægges terapi.

G. Den indklagedes ansættelsesforhold bringes til ophør.

Den indklagede terapeut eller lærer har ret til at indbringe udvalgets afgørelse for egen faglige organisations etikudvalg til endelig afgørelse.

Instituttet forpligter sig til at bringe etikudvalgets afgørelse til udførelse.

 

Et etisk dilemma er altid et personligt dilemma.

Opstår et etisk dilemma i dit terapeutiske arbejde skal du først undersøge:

1. Er der særlige lovregler, der gælder på området.

Er dette ikke tilfældet skal du undersøge:

 

2. Omhandler instituttets etikregler din problemstilling.

Er dette ikke tilfældet, skal du undersøge:

 

3. Er problemstillingen beskrevet i de relevante faglige organisationers etiske regelsæt.

Er dette ikke tilfældet skal du undersøge:

 

4. Gælder der en særlig faglig sædvane på det områder, der er dit dilemma.

 

Er dette heller ikke tilfældet, må du må stole på din egen dømmekraft.

Sæt dig i den andens sted og tænk efter. Vil din løsning være tilfredsstillende for dig - hvis du var den anden.

Er du i tvivl, så spørg en ældre kollega, du har tillid til - og følg hans/hendes råd.

 

Al etik handler om at opføre sig ordentligt.

Instituttet slutter sig til Aristoteles dydsetik.

bottom of page